วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

ฟังก์ชันเชิงเส้น

ฟังก์ชันเชิงเส้น (Linear function)  

คือ ฟังก์ชั่นที่อยู่ในรูป f(x) = ax+b  เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง
เช่น f(x) = 2x+1
f
(x) = -3x
               f(x) = x-5 เป็นต้น
กราฟของฟังก์ชั่นเหล่านี้เป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน ฟังก์ชั่นเชิงเส้น f(x) = ax+b เมื่อ a=0 จะได้ฟังก์ชั่นอยู่ในรูป f(x) = b ฟังก์ชั่นนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า ‘‘ ฟังก์ชั่นคงตัว ’’ (Constant function) กราฟของฟังก์ชั่นคงตัวจะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน x เช่น f(x) = 4 , f(x) = -2 เป็นต้น

ถ้า a เป็นบวกกราฟจะชันขึ้น (a มากค่าจะมาก)
ถ้า เป็นลบกราฟจะชันลง
ถ้า เป็น 0  กราฟจะขนานแกน x (กราฟจะคงที่)

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
ถ้ากำหนดให้        a = 1  และ x เป็นจำนวนจริงใดแล้วจะได้
                                                                ax             =             1x            =             1
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล คือ f = { (x, y) Î R ´ R+ / y = ax , a > 0, a ¹ 1 }
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลจะอยู่ในรูป f(x) = ax  เมื่อ a เป็น จำนวนจริงบวกที่ไม่เป็น 1 เท่านั้น